osalusplaneerimine


OSALUSPLANEERIMINE Supilinna teemaplaneeringu koostamisel

2011. a maikuust kuni 2012 aasta märtsini viib MTÜ Supilinna Selts koostöös Eesti Planeerijate Ühingu ja Tartu Linnavalitsusega  läbi projekti „Osalusplaneerimine Supilinna teemaplaneeringu koostamisel“.

Projekti eesmärgiks on Tartu Linnavalitsuses koostamisel oleva Supilinna teemaplaneeringu käigus laiapõhjaliste kaasamistegevuste läbiviimine ning nende alusel metoodilise osalusplaneerimise juhendmaterjali koostamine. Tavapärasest põhjalikum avalikkuse ja huvirühmade kaasatus aitab saavutada Tartu linna ühel olulisemal miljööalal tasakaalustatud ja jätkusuutlikku planeeringulahendust. Projekti käigus kavandatakse eripalgelisi tegevusi, mis on suunatud erinevatele sihtrühmadele. Muuhulgas viiakse läbi elanike küsitlus masspostituse teel ning huvigruppide esindajate intervjueerimine , täiustamaks teemaplaneeringu eeltööna 2010.a valminud analüüsi „Supilinna ruumilise kujunemise analüüs ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks" raames läbiviidud elanike küsitluse tulemusi.

Projekti tulemusel valmiv metoodiline juhend kaasamissoovitustega põhineb Supilinna teemaplaneeringu käigus läbiviidud tegevuste kriitilisel analüüsil ning meeskonna varasemal kogemusel. Juhendmaterjal on rakendatav ka teiste planeeringute koostamisel nii Tartu linnas kui mujal Eestis. Projekt viiakse läbi koostöös Tartu Linnavalitsuse ja Eesti Planeerijate Ühinguga, tugevdades nii kohaliku omavalitsuse ja asumiseltsi kui ka vabaühenduste vahelist koostööd.

Projekti tegevuskava:

 1. mai, 2011.a - kaasamisplaani koostamine
 2. mai-juuni, 2011.a - elanike küsitlus planeeringu lähteseisukohtade täpsustamiseks
 3. juuni, 2011.a - intervjuud erinevaid huvigruppe esindavate võtmeisikutega
 4. aprill-september, 2011.a - planeeringupäevad sihtrühmadele
 5. mai-detsember, 2011.a - aktiivne osalemine avalikel aruteludel
 6. jaanuar 2012.a - märts 2012.a - analüüs ja juhendmaterjali koostamine
 7. aprill 2012.a - juhendmaterjali tutvustus Eesti Planeerijate Ühingu kevadseminaril

Projekti rahastavad Siseministeerium ja  Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 10 525,65€.


Projekti tegevused:

 • Supilinna Seltsi, Eesti Planeerijate Ühingu ja Tartu Linnavalitsuse
  koostöös läbiviidava projekti „Osalusplaneerimine Supilinna teemaplaneeringu koostamisel“ raames on projekti olulise töödokumendina koostatud kaasamisplaan, mis näitab projekti tegevuste täpsema ajagraafiku ning seosed planeeringu protsessiga.

  Kaasamisplaan on nähtav siin: kaasamiskava
 • Projekti käigus läbi viidavate intervjuude koondaruanne on nähtav siin:   intervjuud võtmeisikutega.
 • Arvamusuuringul kasutatud küsimustik on nähtav siin (pdf)
 • Valminud on Supilinna arvamusuuringu kokkuvõte. See on nähtav siin: 
  arvamusuuringu kokkuvõte
 • 31.01.2012. a ilmus projekti "Osalusplaneerimine Supilinna teemaplaneeringu koostamisel" raames toimunud küsitluse kohta artikkel Tartu Postimehes. Artiklit saab lugeda siit.
 • Projekti raames koostatud dokumendid (pdf): juhendmaterjal, küsitluse kokkuvõte, kaasamistegevuste kokkuvõte.